Regulamin promocji „PIERWSZA RATA GRATIS”

REGULAMIN PROMOCJI „PIERWSZA RATA GRATIS”

Regulamin Promocji Pierwsza Rata Gratis (do pobrania)

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem promocji „PIERWSZA RATA GRATIS” (zwanej dalej: Promocją) jest INTUUM Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
  80-266, Al. Grunwaldzka 163, wpisana
  do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000734360, NIP: 5842773159, REGON: 38038610800000, o kapitale zakładowym 30.000 zł.

 2. Organizator jest agentem – w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – wykonującym czynności pośrednictwa kredytu hipotecznego, występującym w imieniu i na rzecz wyłącznie jednego pośrednika kredytu hipotecznego tj. EXPANDER Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  (ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, tel: 22 488 71 10 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000287188, o kapitale zakładowym: 43 992 400,00 zł, NIP: 521-345-12-55, REGON: 141062210). Pośrednik ten jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy o kredycie hipotecznym. Lista kredytodawców, z którymi współpracuje ten pośrednik jest dostępna u Organizatora

 3. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność
  do czynności prawnych, które zdecydowały się na skorzystanie z oferty kredytowej za pośrednictwem Organizatora po udziale w targach mieszkaniowych, na jakich Organizator przedstawia swoją ofertę, przy czym wyłącza się możliwość skorzystania z Promocji przez osoby, które skorzystały z usług Organizatora za pośrednictwem innych podmiotów (tzw. polecenie zewnętrzne).

 4. Udział w Promocji jest dobrowolny.

§ 2

Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie (dalej zwanym: Regulaminem) określenia oznaczają:

 1. Organizator – INTUUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, wskazana w § 1 pkt 1 Regulaminu;

 2. Kredyt hipoteczny – świadczenie przyznane Uczestnikowi na podstawie umowy o kredyt hipoteczny (w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze
  nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami*), zawartej za pośrednictwem Organizatora;

 3. Umowa kredytowa – umowa o kredyt hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, zawarta za pośrednictwem Organizatora;

 4. Uczestnik Promocji (Uczestnik) – osoba zgłaszająca się do udziału w Promocji i spełniająca warunki uczestnictwa w Promocji, określone w niniejszym Regulaminie;

 5. Harmonogram – pierwszy harmonogram spłat kredytu udostępniany Uczestnikowi Promocji przez Kredytodawcę po dokonaniu całkowitej wypłaty kredytu oraz zakończenia ubezpieczenia pomostowego po ustanowieniu docelowego zabezpieczenia w postaci hipoteki;

 6. Promocja – Program Promocyjny „PIERWSZA RATA GRATIS”, prowadzony przez Organizatora według zasad i warunków określonych w niniejszym Regulaminie;

 7. Świadczenie promocyjne – świadczenie polegające na spłacie przez Organizatora pierwszej raty Kredytu hipotecznego udzielonego Uczestnikowi przy skorzystaniu z usług Organizatora.

§ 3

Termin i miejsce Promocji

 1. Promocja obowiązuje od dnia 01 lutego 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku (Okres Promocji), przy czym Organizator jej odwołania przez Organizatora zastrzega sobie możliwość wcześniejszego jej odwołania poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Organizatora nie później niż na 3 dni robocze przed zakończeniem Promocji.

 2. Promocja, na zasadach określonych w Regulaminie, obejmuje wnioski o Kredyt hipoteczny złożone przed odwołaniem Promocji – choćby Kredyt hipoteczny został udzielony już po jej odwołaniu.

 3. Promocja obowiązuje w Centrali i Oddziałach Organizatora.

§ 4

Przedmiot i zasady Promocji

 1. Uczestnikiem Promocji może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. wzięła udział w targach mieszkaniowych, na jakich Organizator przedstawia swoją ofertę,

  2. w czasie targów, o których mowa w pkt. a) zapoznała się z ofertą Organizatora,

  3. po targach, o których mowa w pkt. a) podpisała umowę Kredytu hipotecznego za pośrednictwem Organizatora,

  4. nie odstąpi od Umowy kredytowej we wskazanym w Umowie kredytowej terminie,

  5. złożyła na targach pisemny wniosek o zakwalifikowanie jej do udziału w Promocji.

 2. Warunki określone w pkt. 2 lit a) i b) są weryfikowane poprzez wniosek o zakwalifikowanie do udziału w Promocji wskazany w pkt 1 lit. e) .

 3. Zakwalifikowanie do udziału w Promocji dokonywane jest pisemnym oświadczeniem Organizatora, po uzyskaniu Kredytu hipotecznego za pośrednictwem Organizatora i upływie czasu przewidzianego w Umowie kredytowej na odstąpienie od Umowy kredytowej

 4. Przedmiotem Promocji jest świadczenie pieniężne polegające na spłacie przez Organizatora jednej raty Kredytu hipotecznego udzielonego Uczestnikowi za pośrednictwem Organizatora.

 5. Świadczenie pieniężne równe jest kwocie pierwszej raty określonej Harmonogramem w rozumieniu § 2 pkt 6) Regulaminu.

 6. Świadczenie promocyjne zostanie przekazane na rachunek bankowy Uczestnika podany przez niego Organizatorowi we wniosku o zakwalifikowanie do udziału w Promocji po uprzednim przedłożeniu przez Uczestnika Organizatorowi Harmonogramu w rozumieniu § 2 pkt 6) w terminie 60 dni od dnia jego wydania przez Kredytodawcę.

 7. Świadczenie promocyjne zostanie przekazane przez Organizatora Uczestnikowi Promocji w terminie 14 dni po zakwalifikowaniu Uczestnika do udziału w Promocji zgodnie z ust. 3.

 8. Uczestnik Promocji przyjmuje do wiadomości, że wartość Świadczenia promocyjnego stanowić może jego przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązek zapłaty tego podatku w terminie wynikającym z przepisów obciąża Uczestnika. Organizator nie odpowiada za niedopełnienie obowiązków podatkowych przez Uczestnika. Uczestnik przystępując do promocji poprzez złożenie wniosku o zakwalifikowanie do udziału w Promocji oświadcza, że samodzielnie dokona wszelkich rozliczeń i obowiązków podatkowych i zwalnia w tym zakresie Organizatora.

§ 5

Reklamacje odnoszące się do Promocji

 1. Wszelkie reklamacje odnoszące się do przebiegu Promocji należy składać pisemnie na adres Organizatora podany w § 1 pkt 1 lub za pośrednictwem e-mail na adres biuro@intuum.pl

 2. Reklamacje należy składać nie później niż w terminie 30 dni od zdarzenia, jakie jest podstawą reklamacji.

 3. Organizator rozpozna reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania i prześle składającemu reklamację odpowiedź w formie pisemnej lub e-mail – w zależności od tego, w jakiej formie reklamacja została złożona.

§ 6

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest INTUUM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-266 Aleja Grunwaldzka 163, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000734360 posiadająca numer NIP 5842773159 kapitał zakładowy 30 000 zł.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 1. przeprowadzenia promocji – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

 2. wywiązania się z obowiązków nałożonych przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

 3. rozpatrywania reklamacji – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 4. ustalenia lub dochodzenia przez nas roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 1. Dane będą przetwarzane przez Administratora oraz mogą być przetwarzane przez uprawnione organy publiczne, podmioty świadczące usługi techniczno-technologiczne w tym IT, pośrednictwa finansowe, kredytowe, biur nieruchomości, podmioty świadczące usługi księgowe, doradcze, marketingowe, instytucje finansowe, kancelarie prawne, operatorów pocztowych.

 2. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

 3. Dane osobowe będą przechowywane do upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Promocji.

 4. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

 5. Ponadto Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 6. Podanie przez Uczestnika danych osobowych takich jak imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania jest niezbędnym warunkiem przystąpienia do Promocji.

 7. Administrator informuje, że nie będzie przetwarzał danych w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.

 2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora https://intuum.pl/.


* Zgodnie z art. 3 ww. z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze
nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami:

1. Przez umowę o kredyt hipoteczny rozumie się umowę, w ramach której kredytodawca udziela konsumentowi kredytu lub daje mu przyrzeczenie udzielenia kredytu zabezpieczonego hipoteką lub innym prawem związanym z nieruchomością mieszkalną lub przeznaczonego na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego nabycia lub utrzymania:

1) prawa własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, a także ich budowy lub przebudowy w rozumieniu art. 3 pkt 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250 i 2255);

2) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

3) prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części;

4) udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w nieruchomości gruntowej.

 

2. Za umowę o kredyt hipoteczny uważa się w szczególności umowę:

1) pożyczki,

2) kredytu w rozumieniu art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1988, z późn. zm.),

3) o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego,

4) o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia,

5) o kredyt odnawialny

– o ile spełnia warunki określone w ust. 1.