Poniedziałek - Piątek 08:00-18:00 +48 798 895 895
Poniedziałek - Piątek 08:00-18:00 +48 798 895 895

Regulamin promocji „POLECAM INTUUM”

REGULAMIN PROMOCJI „POLECAM INTUUM”

obowiązujący od dnia 01.02.2021

Regulamin Promocji Polecam INTUUM (do pobrania)

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji „Polecam INTUUM” (dalej „ Promocja”).

 2. Niniejsza Promocja nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 284 ze zm.).

 3. Promocja odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO”.

 4. Organizatorem Promocji jest INTUUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 80-266, Al. Grunwaldzka 163, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000734360, NIP 5842773159, REGON 3803861018, o kapitale zakładowym 30.000 zł. (dalej „ Organizator”).

 5. Promocja obowiązywać będzie w okresie od dnia 1 lutego 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku (dalej „Okres Promocji ”), z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 Regulaminu.

§ 2. Uczestnicy i warunki Promocji

 1. Uczestnikiem Promocji jako osoba Polecająca (dalej „Polecający”) może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie i pełną zdolność do czynności prawnych, która w Okresie Promocji spełniła łącznie poniższe warunki:

 1. złożyła Organizatorowi poprawnie wypełniony formularz o przystąpieniu do Promocji oraz zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu,

 2. wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną i drogą telefoniczną,

 3. nie złożyła sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,

 4. podała numer telefonu komórkowego i adres mailowy do kontaktu,

 5. poleciła usługi Organizatora w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego bądź gotówkowego osobie, która nie była uprzednio klientem Organizatora.

 1. Uczestnikiem Promocji jako osoba Polecona (dalej „Polecony” lub „Nowy Klient”) może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie i pełną zdolność do czynności prawnych, która w Okresie Promocji spełniła łącznie poniższe warunki:

 1. złożyła Organizatorowi poprawnie wypełnione oświadczenie o Polecającym najpóźniej przed dniem złożenia do banku za pośrednictwem Organizatora wniosku o kredyt hipoteczny lub gotówkowy,

 2. wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną i drogą telefoniczną,

 3. nie złożyła sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,

 4. podała numer telefonu komórkowego i adres mailowy do kontaktu,

 5. nie korzystała uprzednio z usług Organizatora, w szczególności nie była na spotkaniu z ekspertem finansowym Organizatora i nie złożyła wcześniej za pośrednictwem Organizatora wniosku kredytowego,

 6. złoży za pośrednictwem Organizatora wniosek o zawarcie umowy o kredyt hipoteczny bądź gotówkowy, a następnie zawrze za pośrednictwem Organizatora umowę o kredyt hipoteczny bądź gotówkowy w terminie do 3 miesięcy licząc od daty złożenia Organizatorowi oświadczenia o Polecającym, przy czym warunkiem zakwalifikowania do Promocji jest sytuacja, w której Polecony otrzyma wypłatę przez bank będący stroną umowy co najmniej pierwszej transzy kredytu, z zastrzeżeniem, że wniosek nie mógł zostać złożony przed datą rozpoczęcia Promocji oraz Polecony nie odstąpi od umowy kredytowej zwartej z bankiem.

 1. Promocja nie obejmuje tych Poleconych i Polecających, które przed Okresem Promocji spełniły jeden z warunków, o których mowa w § 2 Regulaminu, a w Okresie Promocji spełnią pozostałe warunki.

 2. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Organizatora.

 3. W Promocji nie mogą uczestniczyć współpracownicy Organizatora, którzy bezpośrednio wykonują w imieniu Organizatora czynności związane z oferowaniem i prezentowaniem usług finansowych, ani ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz powinowaci do drugiego stopnia włącznie.

 4. W przypadku spełnienia w Okresie Promocji przez Polecającego i Polecanego warunków, o których mowa w § 2 Regulaminu, Polecający otrzyma od Organizatora premię w wysokości 500 zł brutto za każdego Poleconego.

 5. Zakwalifikowanie do udziału w Promocji dokonywane jest pisemnym oświadczeniem Organizatora, po spełnieniu warunków określonych w § 2 Regulaminu, w szczególności uzyskaniu przez Poleconego finansowania za pośrednictwem Organizatora i po upływie przewidzianego w umowie kredytowej czasu na odstąpienie od niej.

 6. Premia zostanie przekazana na rachunek bankowy Polecającego podany przez niego Organizatorowi w formularzu o przystąpieniu do Promocji w terminie 60 dni od dnia zakwalifikowania do udziału w Promocji.

 7. Polecający przyjmuje do wiadomości, że wartość Świadczenia promocyjnego stanowić może jego przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązek zapłaty tego podatku w terminie wynikającym z przepisów obciąża Polecającego. Organizator nie odpowiada za niedopełnienie obowiązków podatkowych przez Polecającego. Uczestnik przystępując do promocji poprzez złożenie formularza o przystąpieniu do Promocji oświadcza, że samodzielnie dokona wszelkich rozliczeń i obowiązków podatkowych i zwalnia w tym zakresie Organizatora.

§ 3. Reklamacje i spory odnoszące się do Promocji

 1. Wszelkie reklamacje odnoszące się do przebiegu Promocji należy składać pisemnie na adres Organizatora podany w § 1 ust. 4 Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@intuum.pl

 2. Reklamacje należy składać nie później niż w terminie 30 dni od zdarzenia, jakie jest podstawą reklamacji.

 3. Organizator rozpozna reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania i prześle składającemu reklamację odpowiedź tą samą drogą którą złożona została reklamacja, tj. w formie pisemnej lub e-mail.

 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją i pozostające w związku z nią będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

§ 4. RODO i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest INTUUM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-266 Aleja Grunwaldzka 163, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000734360 posiadająca numer NIP 5842773159 kapitał zakładowy 30 000 zł.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 1. przeprowadzenia promocji – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

 2. wywiązania się z obowiązków nałożonych przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

 3. rozpatrywania reklamacji – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 4. ustalenia lub dochodzenia przez nas roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 1. Dane będą przetwarzane przez Administratora oraz mogą być przetwarzane przez uprawnione organy publiczne, podmioty świadczące usługi techniczno-technologiczne w tym IT, pośrednictwa finansowe, kredytowe, biur nieruchomości, podmioty świadczące usługi księgowe, doradcze, marketingowe, instytucje finansowe, kancelarie prawne, operatorów pocztowych.

 2. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

 3. Dane osobowe będą przechowywane do upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Promocji.

 4. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

 5. Ponadto każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 6. Podanie przez Uczestnika danych osobowych takich jak imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail jest niezbędnym warunkiem przystąpienia do Promocji.

 7. Administrator informuje, że nie będzie przetwarzał danych w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, w szczególności do jednostronnego przedłużenia Okresu Promocji.

 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.intuum.pl oraz w siedzibie Organizatora.

 4. Biorąc udział w Promocji Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do stosowania się do praw i obowiązków z niego wynikających.

Załącznik nr 1. Formularz o przystąpieniu do Promocji – wzór

Załącznik nr 2. Oświadczenie o Polecającym – wzór

Data i podpis Uczestnika Promocji

Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „Polecam INTUUM”

Formularz Polecającego o przystąpieniu do Promocji

Imię i nazwisko Polecającego

  

PESEL

  

Adres zamieszkania

  

Telefon kontaktowy

  

Adres e-mail

  

Ja niżej podpisany\-a, przystępuję do Promocji „Polecam INTUUM”. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem\-am się z Regulaminem Promocji i w całości akceptuję jego postanowienia.

W przypadku zakwalifikowania do Promocji wnoszę o dokonanie wypłaty premii na należący do mnie rachunek bankowy o numerze (tutaj numer rachunku bankowego).

Ponadto oświadczam, że:

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody * na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu w celu przesyłania mi informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do regulacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody * na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.


data i czytelny podpis Polecającego

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do Regulaminu Promocji „Polecam INTUUM”

Oświadczenie o Polecającym

Imię i nazwisko Polecanego

  

PESEL

  

Adres zamieszkania

  

Telefon kontaktowy

  

Adres e-mail

 

Ja niżej podpisany\-a, przystępuję do Promocji „Polecam INTUUM”. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem\-am się z Regulaminem Promocji i w całości akceptuję jego postanowienia.

Oświadczam przy tym, że Organizator został mi polecony przez (imię i nazwisko Polecającego).

Ponadto oświadczam, że:

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody * na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu w celu przesyłania mi informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do regulacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody * na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

data i czytelny podpis Polecanego

* niepotrzebne skreślić